Xe tương đối (ô tô) đang là một trong giữa những phương tiện đi lại di chuyển bao gồm của tín đồ dân Việt Nam bây giờ. Theo đà cải cách và phát triển của thôn hội, sẽ sở hữu được càng không ít người hơn nữa lựa chọn sử dụng phương tiện tứ bánh này để di chuyển trong số những vị trí bắt buộc đi cùng đến. Hôm ni, hãy cùng Language Link Academic mày mò kho trường đoản cú vựng tiếng Anh chăm ngành xe hơi – bao gồm 1 số một số loại xe hơi với cấu tạo của một dòng xe hơi thông thường nhé.

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh chuyên ngành ô tô


*
*

Một vài bộ phận của xe pháo ô tô


Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xungHeadlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn phaTurn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽParking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanhFender /ˈfɛndə/: chiếc chắn bùnTire /tʌɪə/: lốp xeHubcap /ˈhʌbkap/: ốp vànhHood /hʊd/: mui xeWindshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gióWiper /ˈwʌɪpə/: tkhô nóng gạt nướcSide mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậuRoof rachồng /ruːf rak/: Giá nócSunroof /ˈsʌnruːf/: Cửa sổ nócAntenmãng cầu /anˈtɛnə/: ăng tenRear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số sauRear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy gớm sauTrunk /trʌŋk/: cốp xeTail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậuBrake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeLicense plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển cả số xeExhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xảMuffler /ˈmʌflə/: cỗ tiêu âmTransmission /transˈmɪʃ(ə)n/: vỏ hộp sốGas tank /ɡas taŋk/: bình xăngjaông xã /dʒæk/: chiếc kíchSpare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự phòngLug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: luật cởi lốp xeFlare /flɛː/: đèn báo khóiJumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi độngSpark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửaAir filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khíEngine /ˈɛndʒɪn/: cồn cơFuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống xịt xăngRadiator /ˈreɪdɪeɪtə/: cỗ tản nhiệtRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: đường nước tản nhiệtFan belt /fan bɛlt/: dây mang kéo quạtAlternator /ˈɔːltəneɪtə/: lắp thêm vạc điệnDipstichồng /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớtBattery /ˈbat(ə)ri/: ắc quyAir pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơiGas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăngNozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi vĩnh bơm xăngGas cap /ɡas kap/: nắp bình xăngGas /ɡas/: xăngOil /ɔɪl/: dầuCoolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước tiểu nhiệtAir /ɛː/: khíAir bag /ɛːbaɡ/: túi khíVisor /ˈvʌɪzə/: tnóng bịt nắngRearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sauDashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồTemperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nước sức nóng độGas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nguyên liệu kếSpeedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độOdometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đeo tay đo quãng mặt đường xe cộ đang điWarning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn chình ảnh báoSteering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ láiSteering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay láiTape deck /teɪp dɛk/: thiết bị vạc cát-sétCruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển và tinh chỉnh hành trìnhHorn /hɔːn/: còiIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: phần tử khởi độngVent /vent/: lỗ thông hơiNavigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối hệ thống điều hướngRadio /ˈreɪdiəʊ/: đàiCD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: sản phẩm phạt nhạcHeater /ˈhiːtə/: lắp thêm sưởiAir conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòaDefroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm tan băngPower nguồn outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ gặm điệnGlove sầu compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngnạp năng lượng đựng đồ vật nhỏEmergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi mê breɪk/: pkhô nóng tay, pkhô nóng khẩn cấpBrake: /breɪk/ phanhAccelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân gaAutomatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống quý phái số trường đoản cú độngGearshift /ˈgɪəʃɪft/: bắt buộc thanh lịch sốManual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống quý phái số sànStiông xã shift /gɪəʳ ʃɪft/: bắt buộc sốClutch /klʌtʃ/: cônDoor loông xã /dɔːʳ lɒk/: khóa cửaDoor handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cụ mnghỉ ngơi cửaShoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn sau lưngArmrest /ˈɑːmrest/: dòng tựa tayHeadrest /ˈhed.rest/: chỗ dựa đầuSeat /siːt/: ghế ngồi, ghế ngồiSeat belt /siːt bɛlt/: dây an toànGrill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệtShield /ʃiːld/: khiên xeFront fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trướcWheel /wiːl/: bánh xeDoor post /dɔː pəʊst/: trụ cửaOutside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậuRoof post /ruːf pəʊst/: trụ muiQuarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: hành lang cửa số một phần tưBachồng fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sauWindow frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: size cửa sổWindshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: bắt buộc gạt nướcDistributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ phân tách điệnDish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanhIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ thời trang đo tốc độ thao tác của động cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: pkhô hanh tayIndicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệuTachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của cồn cơHandbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh taySpare wheel /wiːl/: Lốp dự phòngBody side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: mặt đường gờ bên hông xeLine shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền cồn chínhParking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sauPower steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lựcExhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe hơiRear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sauShochồng absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: cỗ bớt xócCrankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te rượu cồn cơOil pan / ɔɪl pan/: các-te dầuMaster cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chínhLuggage raông xã /ˈlʌɡɪdʒ rak/: form để hành lýBrake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanhBackup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xeCarburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khíRadiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước tiểu nhiệtTail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xeIgnition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự đánh lửaTire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: phải nạy vỏ xeWheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xeSuspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: khối hệ thống treoScreen wash reservoir ˈrɛzəvwɑːBodywork /ˈbɒdɪwəːk/: size xeCylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máyCoolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình đựng chất cài lạnhBrake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh hao xeTire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốpFuse box /fjuːz bɒks/: vỏ hộp cầu chìCam belt /kam bɛlt/: dây kéoTurbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: bộ tăng áp động cơChassis /ˈʃasi/: nhan sắc xiParking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Để bài viết liên quan về cách học tập tự vựng, hãy đọc bài viết này nhé.

Bởi vậy, cùng với nội dung bài viết trên trên đây, Language Link Academic vẫn cung ứng cho bạn một lượng tự vựng tiếng Anh chuyên ngành xe hơi cnạp năng lượng bạn dạng nhằm áp dụng trong đời sống thông thường. Để hiểu biết thêm về các bài viết share giờ đồng hồ Anh không giống, hãy truy vấn vào thư viện của Language Link Academic và để được update một biện pháp không thiếu thốn, lập cập duy nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Amazfit Bip Whatch, Hướng Dẫn Sử Dụng Đồng Hồ Xiaomi Amazfit Gts

Đừng e dè mang lại với khóa huấn luyện Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên nghiệp của Language Link Academic sẽ được lực lượng cô giáo giàu kinh nghiệm khiến cho bạn nâng cấp năng lực giờ đồng hồ Anh ngơi nghỉ các lĩnh vực vào đời sống, công việc, tăng cơ hội cùng khả năng tăng tiến trong quá trình.