TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA 12 HỌC KÌ 1

Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng cần nắm vững, các dạng bài bác tập cùng thắc mắc có khả năng xuất hiện thêm vào đề thi HK1 Hóa học tập 12 sắp tới tới


ÔN TẬP.. HỌC KÌ I

CHƯƠNG 1: ETSE - LIPIT

A. ESTE

I. ĐỊNH NGHĨA

- Lúc thay thế sửa chữa đội OH ở đội COOH của axit bằng nơi bắt đầu OR ta thu được este

* Công thức tổng quát

+ Este được chế tác bởi axit cacboxylic no, đối kháng chức mạch hsinh hoạt cùng ancol no, 1-1 chức, mạch hngơi nghỉ (este no, đơn chức, mạch hở): CmH­­2m+1COOCm’H2m’+1 tốt CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ).

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 12 học kì 1

+ Este đa chức được sinh sản bởi axit cacboxylic nhiều chức với ancol đối chọi chức: R(COOR’)n

+ Este đa chức được sản xuất bởi axit cacboxylic 1-1 chức với ancol nhiều chức: (RCOO)nR’

+ Este nhiều chức được sinh sản do axit cacboxylic đa chức cùng ancol đa chức (thuộc gồm n nhóm chức): R(COO)nR’

+ Tóm lại, rất có thể đặt CTTQ của este : CxHyOz (x, z ≥ 2; y là số chẵn, y ≤ 2x)

II. DANH PHÁP

Tên cội hiđrocacbon R’ + tên anion cội axit (đuôi “at”)

HCOOC2H5: etyl fomat

CH3COOCH=CH2: vinyl axetat

III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:

- Nhiệt độ sôi tốt rộng axit, ancol bởi vì ko chế tạo ra links hiđro

- Thường: lỏng, nhẹ hơn nước, không nhiều rã trong nước

- Hòa chảy những hợp chất hữu cơ

- Thường giữ mùi nặng thơm dễ dàng chịu: isoamyl axetat: hương thơm chuối chín; etyl butirat: mùi hương dứa, etyl isovalerat: mùi táo

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Thủy phân môi trường xung quanh axit (thuận nghịch)

R-COO-R’ + H-OH (oversetH_2SO_4,t^^circ mathopleftrightarrows ,)R-COOH + R’-OH

2. Tdiệt phân môi trường kiềm ( phản ứng xà chống hóa)

R-COO-R’ + NaOH (xrightarrowH_2O,t^^circ )R-COONa + R’-OH

a) Tạo ancol:

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

b) Tạo anđehit:

RCOOCH=CH-R’ + NaOH → RCOONa + R’-CH2CH=O

c) Tạo xeton :

RCOOC(R’)=CH-R” + NaOH → RCOONa + R’-CO-CH2R”

d) Tạo phenolat:

RCOOC6H4R’ + 2NaOH → RCOONa + R’-C6H5ONa + H2O

3. Phản ứng tgắng bạc của HCOOR


HCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → ROCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

V. ĐIỀU CHẾ:

1. Este của ancol (phản bội ứng este hóa)

(CH_3COOH+(CH_3)_2CHCH_2CH_2OHoversetH_2SO_4,t^omathopleftrightarrows ,CH_3COOCH_2CH_2CH(CH_3)_2+H_2O) Ancol isoamylic Isoamyl axetat

VI. ỨNG DỤNG:

- Dung môi hữu cơ

- Trùng hòa hợp vinyl axetat: hóa học dẻo hoặc tdiệt phân chế tạo poli(vinyl ancol)

- Trùng thích hợp metyl acrylat; metyl metacrylat: Tbỏ tinh hữu cơ

- Este nặng mùi thơm: Công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm

B. LIPIT

I. ĐỊNH NGHĨA

Lipit: Hợp hóa học cơ học bao gồm vào tế bào sống, không tan nội địa nhưng tan vào dung môi cơ học ko phân cực như ete, xăng dầu…

Chất Khủng (triglixerit giỏi triaxyl glixerol) là trieste của glixerol với axit béo


Axit béo: axit monoaxitcacboxylic bao gồm số C chẵn tự 12C ÷ 24C, không phân nhánh

+ No: axit panmitic (C15H31COOH; k = 1);

axit stearic (C17H35COOH; k = 1)

+ Không no: axit oleic (C17H33COOH; k = 2);

axit linoleic (C17H31COOH; k = 3)

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

- Triglixerit chứa đa số cội axit lớn no: rắn nhỏng mỡ thừa động vật

- Triglixerit cất chủ yếu nơi bắt đầu axit bự không no (dầu) : lỏng

- Chất béo: Nhẹ rộng nước, ko tan nội địa, tung trong các dung môi cơ học như benzen, xăng, ete

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

a. Tdiệt phân trong môi trường axit

 

*

b. Tdiệt phân trong môi trường xung quanh kiềm (làm phản ứng xà chống hóa)

 

*

c. Phản ứng hiđro hóa

 

*

* Phương pháp giải

- BTKL: m xà phòng+ m glixerol = m chất lớn + m NaOH

- Số trieste về tối đa chế tác vì chưng glixerol và n cội axit béo: (fracn^2(n+1)2)

- Xà chống chất hóa học to bởi NaOH (KOH):


nhóa học lớn = nglixerol = 1/3.nNaOH

- Hiệu suất (H%=fracm_thuc.tem_lythuyet.100%)

CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT

* Cacbohiđrat là phần lớn thích hợp chất cơ học tạp chức với thông thường sẽ có bí quyết phổ biến là Cn(H2O)m

*
I. GLUCOZƠ : C6H12O6

1. Tính chất vật dụng lý cùng tâm lý từ nhiên:

 - Glucozơ là hóa học rắn, kết tinh không màu sắc, dễ chảy trong nước và có vị ngọt.

 - Glucozơ gồm vào phần đông các bộ phận của cây: lá, hoa, rễ, trái,… gồm trong khung người tín đồ cùng động vật hoang dã (vào huyết người chiếm phần 0,1%).

2. Cấu tạo phân tử:

* Cửa hàng thực nghiệm xác định CTPT Glucozơ :

- Glucozơ + dd AgNO3/NH3 với dd Brom => Glucozơ bao gồm cất team CH=O.

- Glucozơ + Cu(OH)2 => Glucozơ gồm cất những team –OH sát nhau.

- Glucozơ chế tạo ra este cất 5 nơi bắt đầu axetat => Glucozơ cất 5 nhóm –OH

- Khử trọn vẹn Glucozơ đến hexan => Glucozơ cất mạch 6C không phân nhánh.


* Kết luận: Glucozơ là đúng theo hóa học tạp chức, mạch hsống, ptử có đựng một đội nhóm CH=O với 5 đội OH gần cạnh nhau

(overset6mathopC,H_2OH-overset5mathopC,HOH-overset4mathopC,HOH-overset3mathopC,HOH-overset2mathopC,HOH-overset1mathopC,H=O) xuất xắc CH2OH4CH=O

3. Tính chất hóa học:

a. Tính hóa học của ancol nhiều chức:

- Tác dụng cùng với Cu(OH)2: 

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

dd xanh lam (phức)

- Phản ứng tạo este:

Glucozơ + (CH3CO)2O → este cất 5 cội axit axetic

b. Tính hóa học của anđehit :

- Oxi hóa glucozơ bởi dd AgNO3/NH3:

HOCH24CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HOCH24COONH4 +2Ag↓ + 2NH4NO3

- Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2, lớn.

HOCH24CH=O + 2Cu(OH)2 + NaOH (xrightarrowt^o) HOCH24COONa + Cu2O↓(đỏ gạch) + 3H2O


- Tác dụng với dung dịch Br2

HOCH24CH=O + Br2 + H2O → HOCH24COOH + HBr

- Khử glucozơ bằng hiđro:

HOCH24CH=O + H2 (xrightarrowNi,t^o) HOCH24CH2OH (sobitol)

c. Phản ứng lên men

C6H12O6 (xrightarrowenzyên ổn,30-35^oC) 2C2H5OH + 2CO2

* Glucozơ là hòa hợp chất vừa diễn đạt đặc điểm của ancol đa chức với vừa bộc lộ tính chất của andehit.

4. Điều chế với ứng dụng:

a. Điều chế: Thủy phân tinh bột.

(C6H10O5)n + nH2O (xrightarrowH^+,t^o) nC6H12O6

b. Ứng dụng: làm thức ăn uống đặc biệt quan trọng của nhỏ người, dùng mang lại phản nghịch ứng tnúm gương và pha chế ancol etylic.

II. FRUCTOZƠ : C6H12O6

CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH­2OH

- Lý tính: chất kết tinc, dễ dàng tung trong nước, gồm vị ngọt,...

- Hóa tính:

+ td cùng với Cu(OH)2 (tạo nên dd phức greed color lam)

+ cùng H2 (sinh sản poliancol)


+ Trong môi trường bazơ fructozơ đưa thành glucozơ, yêu cầu fructozơ cũng đến được pứ đọng với AgNO3/NH3 giỏi Cu(OH)2, lớn.

Fructozơ (oversetOH^-mathopleftrightarrows ,) Glucozơ

* Để riêng biệt giữa glucozơ cùng fructozơ ta cần sử dụng dd brom bởi vì glucozơ làm mất đi color dd brom

III. SACCAROZƠ : C12H22O11

- Là nhiều loại con đường phổ cập độc nhất, có trong tương đối nhiều loài thực đồ dùng, có khá nhiều tuyệt nhất trong cây mía, củ cải con đường với hoa thốt nốt.

1. Tính hóa học thứ lý: Là chất rắn kết tinch, không color, ko mùi, gồm vị ngọt, tung giỏi trong nước.

2. Cấu trúc phân tử

- Saccarozơ là 1 trong đisaccarit được cấu tạo từ một cội ∝-glucozơ cùng một nơi bắt đầu β-fructozơ LK cùng nhau qua nguyên tử oxi.

- Trong ptử saccarozơ có nhiều nhóm OH và không có team chức CHO.

3. Tính chất hóa học:

- Có tính chất của ancol đa chức và gồm phản bội ứng thủy phân.

- Phân tử không tồn tại nhóm –CHO đề xuất không bao gồm tính chất của anđehit


a. Phản ứng với Cu(OH)2 → dd màu xanh (khổng lồ thường)

b. Phản ứng thủy phân: (môi trường axit, xt enzim)

C12H22O11 + H2O (xrightarrowH^+,t^o) C6H12O6 + C6H12O6.

Saccarozơ glucozơ fructozơ

4. Sản xuất với ứng dụng.

a. Sản xuất: Từ cây mía, củ cải con đường, hoa thốt nốt.

(quy trình sản xuất: lưu ý SO2 dùng để tẩy White đường).

b. Ứng dụng:

- Làm con đường ăn uống, làm nguyên vật liệu quan trọng đặc biệt vào công nghiệp thực phđộ ẩm, ...

- Dùng nhằm pha trộn một vài dung dịch trong dược phẩm.

* MANTOZƠ: đồng phân của saccarozơ. (phát âm thêm)

Cấu tạo nên của mantozơ bao gồm 2 gốc α–glucozơ. Trong ptử có tương đối nhiều đội OH với có đựng chức CHO phải mantozơ gồm tính chất tương tự như glucozơ, nhưng gồm thêm phản ứng tdiệt phân.

IV. TINH BỘT: (C6H10O5)n

1. Tính hóa học đồ lý:

- Là chất rắn dạng bột vô định hình, ko chảy nội địa lạnh.


- Dung dịch tinh bột call là hồ nước tinc bột.

2. Cấu trúc phân tử:

- CTPT (C6H10O5)n với nhiều mắc xích ∝–glucozơ liên kết với nhau chế tạo ra thành 2 dạng: amilozơ (không nhánh) và amilopectin (có nhánh).

- TB được tạo nên thành vào cây cối dựa vào quá trình quang đãng vừa lòng.

6nCO2 + 5nH2O (xrightarrowH_2O,as,clorophin) (C6H10O5)n + 6nO2

3. Tính chất hóa học

a. Phản ứng tdiệt phân:

(C6H10O5)n + nH2O (xrightarrowH^+,t^o) nC6H12O6

b. Phản ứng tạo thành color với iot:

TB + iot → hợp hóa học màu xanh lá cây tím (thừa nhận biết)

V. XENLULOZƠ: (C6H10O5)n

1. Tính chất đồ gia dụng lý, tâm trạng tự nhiên

- Là hóa học rắn dạng gai, màu trắng, không có vị với không chảy trong nước.

- Là thành phần chính tạo cho màng tế bào thực thứ.

2. Cấu trúc phân tử

CTPT (C6H10O5)n tốt n với nhiều mắc xích β–glucozơ liên kết với nhau chế tạo thành mạch không phân nhánh có khối lượng phân tử không nhỏ.


3. Tính chất hóa học

a. Phản ứng tbỏ phân:

(C6H10O5)n + nH2O (xrightarrowH^+,t^o) nC6H12O6

b. Phản ứng với axit nitric:

n +3nHNO3(đặc) (xrightarrowH_2SO_4,t^o) n + 3nH2O

dung dịch súng không khói

4. Ứng dụng: Kéo gai dệt vải, giấy, tơ nhân tạo tơ visteo, tơ axetat.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Ốp Lưng Điện Thoại Bằng Vải Nỉ Cực Xinh, Cách Làm Ốp Lưng Điện Thoại Bằng Vải Nỉ

 TỔNG KẾT

*
A. AMINCHƯƠNG 3: AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT

 

I. KHÁI NIỆM, CÔNG THỨC, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm: khi thay thế ngulặng tử hidro vào phân tử NH3 bằng nơi bắt đầu hiđrocacbon ta được vừa lòng hóa học amin. Ví dụ: CH3-NH2; CH3- NH-CH3

2. Công thức

a. Amin: CxHyNt điều kiện: 0 xHyN điều kiện: 0 nH2n+3N ( n ≥ 1)


3. Phân loại

a. Theo gốc hidrocacbon

* amin béo: CH3-NH2

* amin thơm: C6H5-NH2 (anilin)

b. Theo bậc amin:

* amin bậc I: R – NH2

* amin bậc II: R – NH – R’

* amin bậc III: 

4. Đồng phân: Amin tất cả đồng phân về mạch cacbon, vị trí nhóm chức, bậc amin. (C2H7N, C3H9N)

5. Danh pháp:

 

*

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

- Các amin CH3-NH2, (CH3)2-NH, (CH3)3N, C2H5-NH2 là những hóa học khí, hương thơm khai, tan các nội địa.

- Anilin C6H5NH2 là hóa học lỏng, không mùi, ít rã trong nước, nặng nề rộng nước.

- Các amin thường rất độc

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:  Amin có tính bazơ tương tự NH3

1. Tính bazơ

a. Phản ứng cùng với nước: CH3-NH2 + H2O → + + OH-

* Các amin phệ làm cho quỳ tím hóa xanh (nhận biết amin)

* C6H5NH2 (anilin) ko có tác dụng đổi màu quỳ tím (vì chưng có tính bazơ cực kỳ yếu)

b. Phản ứng cùng với axit: CH3-NH2(đặc) + HCl(đặc)→ +Cl- ( metyl amoni clorua)


C6H5NH2 HCl → +Cl- ( phenyl amoni clorua)

c. So sánh tính bazơ của những amin:

(Rthơm)3N  thơm)2NH thơmNH2 3 no NH2 no)2NH no)3N

 Chụ ý: cùng với nơi bắt đầu Rno càng to kềnh thì ảnh hưởng không gian của chính nó càng béo có tác dụng cản trở quá trình H+ tiến lại ngay gần nguim tử N nên (Rno)2NH no)3N vẫn không hề đúng nữa.

2. Phản ứng vắt làm việc nhân thơm của anilin (nhận thấy anilin)

C6H5-NH2 + 3B2 → C6H2Br3NH2 (↓ trắng) + 3HBr

B. AMINO AXIT

I. KHÁI NIỆM

1. Amino axit là vừa lòng chất cơ học tạp chức phân tử có đựng mặt khác nhóm amino (-NH2) cùng nhóm cacboxyl (-COOH)

2. Công thức: amino axit: R(NH2)n(COOH)m hoặc CxHyOzNt

3. Đồng phân: (C2H5O2N và C3H7O2N)

4. Danh pháp:

 

*

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Phân tử tất cả đội –COOH biểu thị tính axit

- Phân tử bao gồm đội –NH2 miêu tả tính bazơ


- Có sự hệ trọng tạo thành ion lưỡng cực:

H2N-R-COOH ↔ H3N+- R – COO-

- Amino axit là đông đảo đúng theo chất ion, ngơi nghỉ ĐK thường là hóa học rắn kết tinc, dễ dàng chảy nội địa.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính hóa học lưỡng tính: Phản ứng cùng với axit vô cơ mạnh với bazơ mạnh

HOOC-CH2-NH2 + HCl → HOOC-CH2-NH3Cl

H2N-CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

2. Tính axit, bazơ của hỗn hợp amino axit: R(NH2)n(COOH)m

+ Đối cùng với hợp chất có dạng (NH2)xR(COOH)y

+ giả dụ x y → dung dịch có môi trường thiên nhiên bazơ→ quỳ đưa xanh

+ nếu như x = y → dung dịch bao gồm môi trường trung tính→ không chuyển màu quỳ

+ Đối với phù hợp chất dạng: R(NH3Cl)x(COOH)y(NH2)z(COONa)t

+ Nếu x + y > z + t môi trường xung quanh axit => quì thanh lịch đỏ

+ Nếu x + y quì sang xanh


+ Nếu x + y = z + t môi trường trung tính => ko thay đổi màu sắc quì

3. Phản ứng riêng biệt của tập thể nhóm –COOH: làm phản ứng este hóa

NH2–CH2–COOH + C2H5OH ↔ H2N–CH2–COO-C2H5 + H2O

4. Phản ứng trùng ngưng:

nH2N-5–COOH → -(-NH–5–CO-)n- + nH2O

axit-ε-aminocaproic policaproamit (tơ capron) 

C. PEPTIT VÀ PROTEIN

I. PEPTIT

1. Khái niệm

- Peptit: là một số loại thích hợp hóa học đựng từ 2 mang lại 50 gốc α-amino axit liên kết cùng nhau bởi những link peptit

- Liên kết peptit: là links -CO – NH- thân nhì đơn vị α- amino axit

- Nhóm –CO – NH-: được Call là nhóm peptit

* Phân tử peptit đựng 2 gốc α-amino axit call là đipeptit (có một link peptit)

* Phân tử peptit chứa 3 gốc α-amino axit Hotline là tripeptit (tất cả 2 liên kết peptit)

* Phân tử peptit chứa trên 10 gốc α-amino axit điện thoại tư vấn là poli peptit

2. Tính hóa học hóa học

Phản ứng tbỏ phân (xt axit tốt bazơ) → các α - amino axit.


Phản ứng màu: peptit + Cu(OH)2/NaOH → phù hợp chất color tím (phức chất của đồng)

II. PROTEIN

1. Khái niệm: Protein là đa số polipeptit cao phân tử có phân tử khối tự vài chục nghìn cho vài triệu.

2. Phân loại: 2 loại

Protein đối kháng giản: Khi thủy phân cho tất cả hổn hợp những - amino axit

Protein phức tạp: là một số loại protein được sản xuất thành từ bỏ prtein dễ dàng và đơn giản với phi protein. 

3. Tính chất:

Tính chất đông tụ: những protein hình cầu tan được nội địa tạo nên thành dung dịch keo dán cùng đông tụ lúc làm cho nóng.

Vd: Sự đông tụ của lòng trắng trứng Khi đun nóng

Phản ứng thủy phân: (xt axit tuyệt bazơ) chế tạo thành α-amino axit

Protein (xrightarrowxt) các chuỗi peptit (xrightarrowxt) các α-amino axit

Phản ứng màu sắc cùng với Cu(OH)2/NaOH chế tác màu tím đặc trưng nhằm khác nhau protein.

Protein + Cu(OH)2 (xrightarrowOH^-) hợp chất color tím => Phản ứng nhận ra lòng trắng trứng


CHƯƠNG 4: POLIME

I. ĐẠI CƯƠNG POLIME

1. Khái niệm: Polime là thích hợp hóa học có phân tử kân hận to vày nhiều đơn vị các đại lý Điện thoại tư vấn là đôi mắt xích links với nhau tạo cho.

Ví dụ: (–CH2-CH2–)n , (–NH5–CO–)n

Polietilen Nilon-6

Với: + n là hệ số polime hóa xuất xắc độ polime hóa.

+ Các phân tử CH2=CH2, H2N5COOH, ... làm phản ứng với nhau tạo nên polime thì hotline là monome.

+ Tên của polime = poli + thương hiệu của monome.

2. Phân loại:

- Polime thiên nhiên: tinc bột, xenlulozơ, cao su đặc, ...

- Polime tổng hợp (được trùng thích hợp, trùng ngưng): polietilen, cao su buna, 6,6, ...

- Polime phân phối tổng hợp: tơ visteo, tơ axetat, ...

3. điểm sáng cấu trúc: Polime là phần đông chất phân tử kăn năn cao

- Mạch ko nhánh: PE, PVC, xenlulozơ, amilozơ.

- Mạch bao gồm nhánh: amilopectin, glicoren, …


- Mạch mạng không gian: CS giữ hóa, vật liệu nhựa bakelit.

4. Tính chất thiết bị lý: Không cất cánh hơi, không tồn tại nhiệt độ nóng rã cố định, nặng nề hài hòa, bí quyết điện, bí quyết sức nóng, một số có tính dẻo, tính bầy hồi, …

5. Tính chất hóa học: (đọc thêm)

Polime bao gồm pứ đọng phân cắt mạch, không thay đổi mạch và trở nên tân tiến mạch cacbon.

6. Pmùi hương pháp điều chế:

a. Phản ứng trùng hợp: là quy trình phối hợp các phân tử bé dại (momome) tương tự nhau giỏi tương tự như nhau thành ptử mập (polime).

* Điều kiện: Cấu tạo monome yêu cầu tất cả link bội hoặc vòng kỉm bền.

 

*

b. Phản ứng trùng ngưng: là quá trình kết hợp các ptử nhỏ (momome) như là nhau tuyệt tương tự như nhau thành ptử béo (polime) mặt khác giải pchờ các ptử bé dại không giống (H2O, HCl, ...).

* Điều kiện: Cấu sinh sản monome yêu cầu có tối thiểu 2 đội chức có tác dụng pđọng.

Ví dụ: HOOC-C6H4-COOH; OH-CH2-CH2–OH


II. VẬT LIỆU POLIME

1. Chất dẻo: là phần lớn vật liệu polime bao gồm tính mềm dẻo (PE, PVC, chất liệu thủy tinh cơ học, PPF)

a) Polietilen. (PE): (-CH2 - CH2-)n

nCH2=CH2 (xrightarrowxt) ( CH2 - CH2 )n.

b) Polivinyl clorua. (PVC): (-CH2 – CHCl-)n

c) Poli(metyl metacrylat): thủy tinh trong cơ học plexiglas

 

*

d) Poli(phenol-fomanđehit) (PPF)

 2. Tơ: Tơ là những vật liệu polime hình gai nhiều năm, bền, tất cả mạch không phân nhánh.

Phân loại:

- Tơ thiên nhiên: bông, tua, len, lông cừu, tơ tằm, …

- Tơ hóa học: + Tơ tổng hợp: nilon-6,6, capron, nitron hay olon, ...

* Nilon-6,6:

NH2-5-NH2 + HOOC-4-COOH → (-NH-5-NH-OC-4-CO-)n + 2nH2O

Hexametylenđiamin axit ađipic (ở trong một số loại tơ poliamit)

* Nilon-7: tơ enang.

NH2-6-COOH → (-NH-6 –CO-)n + H2O

* Tơ nitron giỏi tơ olon:


nCH2=CHcông nhân (xrightarrowROOR,t^0) ( CH2 - CHcông nhân )n

acrilonitrin poli(acrilonitrin)

+ Tơ buôn bán tổng hợp: visteo, xenlulozơ axetat, ...

3. Cao su: Cao su là một số loại vật tư polime bao gồm tính lũ hồi.

Phân loại:

- Cao su thiên nhiên: (C5H8)n mang tên poliisopren

- Cao su tổng hợp: Cao su bumãng cầu, cao su đặc buna-S, cao su thiên nhiên buna-N

4. Vật liệu compozit: là vật liệu tất cả hổn hợp gồm tối thiểu nhì nguyên tố phân tán vào nhau mà lại ko tan vào với nhau.

5. Keo dán tổng vừa lòng (đọc thêm): Keo dán là một số loại vật tư có tác dụng kết dán nhưng ko làm đổi khác thực chất chất hóa học. Vd: Nhựa vá săm, keo dán epoxi, keo dán dán ure-fomanđehit.

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

1. Tính chất trang bị lý

 

*

- Khối lượng riêng: Os lớn số 1, Li nhỏ nhất

- Nhiệt nhiệt độ chảy: W lớn nhất, Hg nhỏ dại nhất

- Tính cứng: Cr cứng duy nhất, Cs nhỏ dại nhất

Tính chất hóa học: Tính khử:


- Tác dụng với phi kim:

3Fe + 2O2 (xrightarrowt^^circ ) Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^^circ ) 2FeCl3

2Fe + 3Br2 (xrightarrowt^^circ ) 2FeBr3

- Tác dụng cùng với axit:

+) H2SO4 loãng, HCl + sắt kẽm kim loại trước H → H2↑ + muối bột (sắt kẽm kim loại tất cả hóa trị thấp)

 

*

+) H2SO4 sệt nóng, HNO3 + đa số những kim loại ( trừ Au,Pt) chế tạo ra muối bột (sắt kẽm kim loại gồm hóa trị cao) + sản phẩm khử + H2O

3Cu + 8HNO3(l) (xrightarrow)3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

(2overset0mathopFe,+6H_2SO_4xrightarrowt^^circ overset+3mathopFe,_2(SO_4)_3+3SO_2+6H_2O)

* sắt, Al, Cr bị động (không bội nghịch ứng) với HNO3 quánh nguội, H2SO4 quánh nguội

2. Dãy điện hóa:

 

*

* Tác dụng với(overset+1mathopH,_2O): Kyên ổn một số loại kiềm, Ca, Ba, Sr (t0 thường)


Na + H2O (xrightarrow) NaOH + H2↑

Ba + 2H2O (xrightarrow) Ba(OH)2 + H2↑

Điều chế kim loại:

(underbraceK,Na,Ca,Mg_(1),underbraceAl_(2),underbraceZn,sắt,Ni,Sn,Pb,H,Cu,Hg,Ag,Pt,Au_(3))

 (1): Điện phân rét chảy: (MCl_nxrightarrowdpncM+fracn2Cl_2)

(2): Điện phân nóng chảy: (2Al_2O_3xrightarrowdpnc4Al+3O_2)

(3): Điện phân hỗn hợp, tbỏ luyện, nhiệt luyện

*

Điện phân dung dịch:

 

*

Ăn mòn kim loại:

Ăn mòn sắt kẽm kim loại là việc hủy hoại kim loại hoặc hợp kim bởi công dụng của những hóa học trong môi trường xung quanh (quá trình OXH – Khử)

 

*

Điều kiện xảy ra làm mòn điện hóa học:

- Các năng lượng điện rất khác biệt về bản chất.

- Các năng lượng điện cực xúc tiếp thẳng hoặc con gián tiếp.

- Các năng lượng điện rất cùng xúc tiếp cùng với hỗn hợp điện ly.

Bảo vệ kyên loại:

- Phương thơm pháp bảo vệ bề mặt: tô, mạ, quẹt dầu mỡ…

- Pmùi hương pháp điện hóa: dùng sắt kẽm kim loại bạo phổi hơn làm cho đồ dùng hi sinh ví dụ: cần sử dụng Zn bảo đảm an toàn sắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Sơ đồ đường sắt trên cao hà nội

  • Kiểm tra ngày kích hoạt xiaomi

  • Nâng cấp android 7.0 cho oppo f1s

  • Thủ môn xuất sắc nhất việt nam

  • x