Nhập bất cứ công bố gì về bài xích hát bạn có nhu cầu search. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung cấp việc tìm kiếm cùng với Tiếng Việt không dấu với gồm vệt


Bạn đang xem: Lời bài hát có chút ngọt ngào

Zhāi yī kē píngguǒ děng nǐ cóng mén qían jīnggùo sòng dào nǐ de shǒuzhōng bāng nǐ jiěkě xìang xìatiān de kělè cổ xìang dōngtiān de kěkě nǐ shì dùi de shíjiān dùi de júestrần yǐjīng yuēdìnggùo yīqǐgùo xìa gè zhōumò nǐ de xiǎo xiǎo qíngxù dùi wǒ lái shuō wǒ yě bùzhī wèihé shāngkǒu hái méi ỳuhé nǐ jìu zheyà̀ng chuǎng jìn wǒ de xīnwō shì nǐ ràng wǒ kànjìan gānkū shātìm kāi chū huā yī duǒ shì nǐ ràng wǒ xiǎng yào měitiān wèi nǐ xiě yī shǒu qínggē yòng zùi làngmàn de fù gē nǐ yě qīng qīng de fùhtrằn yǎnshén jiāndìngzhe wǒmen de xuǎnzé shì nǐ ràng wǒ de shìjìe cóng nà ktrằn bìan chéng fěnhóng snai lưng shì nǐ ràng wǒ de shēnghúo cóngcǐ dōu zhǐyào nǐ pèihé ài yào jīngxīn lái diāoknai lưng wǒ shì mǐ kāilǎng jī luō yòngxīn kèvào hùa zùi xìngfú de fēnggé yòng shíjiān qù sīnìan àiqíng yǒudiǎn tían zhnai lưng xīnyùan bù hùi bìan àiqíng yǒudiǎn tían yǐjīng yuēdìnggùo yīqǐgùo xìa gè cổ zhōutìm nǐ de xiǎo xiǎo qíngxù dùi wǒ lái shuō wǒ yě bùzhī wèihé shāngkǒu hái méi ỳuhé nǐ jìu zheyà̀ng chuǎng jìn wǒ de xīnwō shì nǐ ràng wǒ kànjìan gānkū shāmò kāi chū huā yī duǒ shì nǐ ràng wǒ xiǎng yào měitiān wèi nǐ xiě yī shǒu qínggē yòng zùi làngmàn de fù gē nǐ yě qīng qīng de fùhè yǎnshén jiāndìngzhe wǒmen de xuǎnzé shì nǐ ràng wǒ de shìjìe cóng nà knai lưng bìan chéng fěnchờ strằn shì nǐ ràng wǒ de shēnghúo cóngcǐ dōu zhǐyào nǐ pèihé ài yào jīngxīn lái diāoktrần wǒ shì mǐ kāilǎng jī luō yòngxīn kèa tòng zùi xìngfú de fēnggé shì nǐ ràng wǒ kànjìan gānkū shādò kāi chū huā yī duǒ shì nǐ ràng wǒ xiǎng yào měitiān wèi nǐ xiě yī shǒu qínggē yòng zùi làngmàn de fù gē nǐ yě qīng qīng de fùhtrằn yǎnshén jiāndìngzhe wǒmen de xuǎnzé shì nǐ ràng wǒ de shìjìe cóng nà knai lưng bìan chéng fěnhóng sè cổ shì nǐ ràng wǒ de shēnghúo cóngcǐ dōu zhǐyào nǐ pèihé ài yào jīngxīn lái diāoktrần wǒ shì mǐ kāilǎng jī luō yòngxīn kèa tòng zùi xìngfú de fēnggé
*Xem thêm: So Sánh J7 Pro Và J7+ - Compare Lg G6 Vs Samsung Galaxy J7 Pro

zhāi yī kē pingguǒ děng nǐ cong men qian jīngguo tuy vậy dao nǐ de shǒuzhōng bāng nǐ jiěkě xiang xiatiān de kěle xiang dōngtiān de kěkě nǐ shi dui de shijiān dui de juese yǐjīng yuēdingguo yīqǐguo xia ge zhōumo nǐ de xiǎo xiǎo qingxu dui wǒ lai shuō wǒ yě buzhī weihe shāngkǒu nhị mei yuhe nǐ jiu zheyàng chuǎng jin wǒ de xīnwō shi nǐ rang wǒ kanjian gānkū shāmo kāi chū huā yī duǒ shi nǐ rang wǒ xiǎng yao měitiān wei nǐ xiě yī shǒu qinggē yong zui langman de fu gē nǐ yě qīng qīng de fuhe yǎnshen jiāndingzhe wǒmen de xuǎnze shi nǐ rang wǒ de shijie cong mãng cầu ke bian cheng fěnhong se shi nǐ rang wǒ de shēnghuo congcǐ dōu zhǐyao nǐ peihe ai yao jīngxīn lai diāoke wǒ shi mǐ kāilǎng jī luō yongxīn kehua zui xingfu de fēngge yong shijiān qu sīnian aiqing yǒudiǎn tian zhe xīnyuan bu hui bian aiqing yǒudiǎn tian yǐjīng yuēdingguo yīqǐguo xia ge zhōumo nǐ de xiǎo xiǎo qingxu dui wǒ lai shuō wǒ yě buzhī weihe shāngkǒu hai mei yuhe nǐ jiu zheyàng chuǎng jin wǒ de xīnwō shi nǐ rang wǒ kanjian gānkū shāmo kāi chū huā yī duǒ shi nǐ rang wǒ xiǎng yao měitiān wei nǐ xiě yī shǒu qinggē yong zui langman de fu gē nǐ yě qīng qīng de fuhe yǎnshen jiāndingzhe wǒmen de xuǎnze shi nǐ rang wǒ de shijie cong mãng cầu ke bian cheng fěnhong se shi nǐ rang wǒ de shēnghuo congcǐ dōu zhǐyao nǐ peihe ai yao jīngxīn lai diāoke wǒ shi mǐ kāilǎng jī luō yongxīn kehua zui xingfu de fēngge shi nǐ rang wǒ kanjian gānkū shāmo kāi chū huā yī duǒ shi nǐ rang wǒ xiǎng yao měitiān wei nǐ xiě yī shǒu qinggē yong zui langman de fu gē nǐ yě qīng qīng de fuhe yǎnshen jiāndingzhe wǒmen de xuǎnze shi nǐ rang wǒ de shijie cong na ke bian cheng fěnhong se shi nǐ rang wǒ de shēnghuo congcǐ dōu zhǐyao nǐ peihe ai yao jīngxīn lai diāoke wǒ shi mǐ kāilǎng jī luō yongxīn kehua zui xingfu de fēngge